UWAGA:  Korzystając z platformy handlowej CEDRUS B2B akceptujesz nasz Regulamin, Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

Informujemy, że nasza hurtownia internetowa Cedrus wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Korzystając z serwisu cedrusb2b.pl wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o Warunkach Świadczenia Usług i Zasadach Korzystania z Platformy CEDRUSB2B.PL

REGULAMIN

REGULAMIN PLATFORMY HANDLOWEJ "CEDRUS B2B internetowa hurtownia ogrodnicza"

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Hurtownia internetowa Cedrus działająca pod adresem www.cedrusb2b.pl (zwana dalej „Sklepem”) prowadzona jest przez Cedrus Hurtownia Ogrodnicza sp. z o.o. (Brzezie k/Sulechowa, ul. Rozwojowa 6, 66-100 Sulechów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000555111, NIP: 973-07-52-711, REGON 639771777.
 2. Niniejszy regulamin (zwany daje „Regulaminem”) stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep. Sprzedaż obejmuje towary znajdujące się w aktualnej ofercie asortymentowej Cedrus Hurtowni Ogrodniczej sp. z o.o..

§2 DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Cedrus Hurtownia Ogrodnicza sp. z o.o., z siedzibą: ul. Rozwojowa 6, Brzezie k/Sulechowa, 66-100 Sulechów wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319173, nr REGON 639771777, nr NIP 973-07-52-711
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą w ramach Internetowego Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Przedsiębiorca- Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą w ramach Internetowego Sklepu czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zwany dalej też Klientem
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod nazwą CEDRUS B2B Platforma handlowa, nazywany też Hurtownią internetową Cedrus, pod adresem www.cedrusb2b.pl

§ 3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Rozwojowa 6, Brzezie k/Sulechowa, 66-100 Sulechów
 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@cedrusb2b.pl
 3. Przedsiębiorca i Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 TOWAR I JEGO CENA

 1. Towar dostępny w Sklepie stanowią artykuły ogrodnicze, artykuły domowe oraz dekoracyjne. Pełna oferta sklepu oraz ceny towarów widoczne są wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Sklepu, po tym jak uzyskają dane dostępowe od Sprzedawcy.
 2. Informacje na temat towarów, w tym ich właściwości oraz ceny zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zamieszczone na stronie Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto  (nie zawierają podatku VAT).
 5. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru.
 7. Koszt dostawy towaru ponosi w całości Użytkownik w wysokości stosownej do wybranego w trakcie składania zamówienia sposobu dostarczenia towaru. Informacja o możliwych sposobach dostarczenia towaru oraz kosztach dostawy jest podawana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia.
 8. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 9. W przypadku niedostępności towarów, Sprzedawca zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu. Jednakże w przypadku, gdyby Sprzedawca zamieścił stosowną informację o niedostępności danego towaru po przyjęciu zamówienia Użytkownika, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Przedsiębiorca zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez Użytkownika ceną za towar wraz z kosztami dostawy towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 11. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) z rabatami przysługującymi Klientowi. Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT). Klient dokonuje zakupu według indywidualnych warunków handlowych ustalanych między Klientem a hurtownią ogrodniczą Cedrus.
 12. Transakcje zawierane są w złotych polskich.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą.
 14. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone(zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 5. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy hurtownią ogrodniczą Cedrus i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet. Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
 2. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani, tj. osoby fizyczne, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym hurtownia ogrodnicza Cedrus przydzieliła konto Klienta w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła).
 3. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez hurtownię ogrodniczą Cedrus. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie.Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w §1 oraz aktualność danych Klienta.
 5. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, chyba że Sklep nie może zrealizować zamówienia z przyczyn ie leżących po stronie hurtowni ogrodniczej Cedrus. Hurtownia ogrodnicza Cedrus oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich(np.awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).
 6. Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.
 7. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne.W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. kolor, rozmiar, etc. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie). W przypadku gdy Klient chce zamówić towar o specyfikacji innej niż w Sklepie podano, powinien złożyć zapytanie ofertowe droga elektroniczną na adres e-mail wskazany w zakładce Kontakt.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody hurtowni ogrodniczej Cedrus.

§ 6 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane:

  a)    przez stronę internetową Sklepu po przejściu całej procedury składania zamówienia.

  b)   telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi w zakładce „Kontakt”. Użytkownik składa Sprzedawcy wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu, tj. po zaakceptowaniu Regulaminu oraz po potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie na stosowny przycisk.

 2. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Sprzedawcę.
 3. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy Użytkownik pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wobec Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu.
 5. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach określonych „Polityce prywatności”
 6. Sprzedawca przekaże Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Sprzedawcę, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Potwierdzenie zostanie przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail.

§ 7 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia zamówienia lub w terminie wynikającym z indywidualnych warunków współpracy lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego  podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy:  Santander Bank Polska S.A   |   Nr rach.: 90109015800000000119198822

b) gotówką przy odbiorze (za pobraniem) -płatne kurierowi lub kierowcy hurtowni Cedrus

c) płatność za pomocą serwisu www.Przelewy24.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.
 2. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych:

a) od daty wpływu na konto Sprzedawcy ceny wraz z kosztami dostawy zamówionego towaru – w przypadku płatności z góry,

b) od daty złożenia zamówienia – w przypadku płatności „za pobraniem”.

5. Towar zostanie dostarczony Użytkownikowi przez Sprzedawcę, w sposób wybrany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

 1. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.
 3. Do chwili uiszczenia przez Użytkownika pełnej należności za zamówiony towar pozostaje on własnością Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
 4. Faktura dokumentująca sprzedaż towaru na rzecz Użytkownika będą przesyłane przez Sprzedawcę do Użytkownika wraz z towarem lub drogą elektroniczną – w zależności od ustaleń wynikających z indywidualnych warunków współpracy.

§ 8 WARUNKI DOSTAWY TOWARU

 1. Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem ustalanym indywidualnie.
 2. Strony ustalają minimum zamówieniowe dla każdej dostawy na poziomie 600 złotych brutto.
 3. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy. Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Sklepu reklamację (zakładka Reklamacje).
 4. Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.
 5. Użytkownik nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 § 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie i zwrócić towar) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez Użytkownika osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru Użytkownik powinien w wyznaczonym w pkt 1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres podany w § 3 pkt 1 albo przesłać na e-mail: kontakt@cedrusb2b.pl
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na wskazany adres Sprzedawcy.
 4. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta:

a) W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

b) Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany § 3 pkt 1 adres Przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru). Zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Użytkownika, a także w oryginalnym opakowaniu. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter towar nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu towaru, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

c) Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zwrócić Użytkownikowi uiszczoną przez Użytkownika cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie). Przedsiębiorca  dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Sprzedawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. W przypadku gdy zakupiony u Sprzedawcy towar ma wadę Użytkownik będący Przedsiębiorcą ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez Użytkownika, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Użytkownikowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Użytkownik ma prawo:

a) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;

albo

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Użytkownik może złożyć stosowne oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

Użytkownik nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Użytkownik będący konsumentem zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w § 3 pkt 1 adres lub e-mail Sprzedawcy.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane  Użytkownika składającego reklamację oraz żądanie Użytkownika w związku z wadą towaru.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Użytkownika albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Użytkownika.
 4. Użytkownik który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w § 3 pkt 1 Regulaminu. Koszty związane z odesłaniem przez Użytkownika reklamowanego towaru Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a)     mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,

b)     pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. W celu realizacji umowy sprzedaży zarówno Klienci zarejestrowani, jak i nie zarejestrowani wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W przypadku Klientów niezarejestrowanych wyrażona zgoda obejmuje przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia w tym powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, natomiast w przypadku Klientów zarejestrowanych dodatkowo zgodę na prowadzenie Konta Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie podanie danych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić realizację usług przez Sprzedawcę.
 4. Dane Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim została wyrażona zgoda, to jest w przypadku Klientów dokonujących zakupów bez rejestracji Konta Klienta nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków, w przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie Konta Klienta dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań ograniczających tę zgodę.
 5. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.
 6. Klient podczas korzystania z witryny lub podczas rejestracji, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletter. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CEDRUS Hurtownię Ogrodniczą Sp. z o.o. w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail, informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny  i może zostać odwołana w każdym czasie.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, jak również innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, na które wyrazili Państwo zgodę, w szczególności w związku z obsługą i serwisem systemu, realizacją transakcji płatniczych oraz dostawą zamówionych produktów.
 8. Wszyscy Klienci mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, Klienci mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Przedsiębiorcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 10. Klienci, którzy założyli Konto Klienta poprzez założone konto mają możliwość w dowolnym momencie dostępu do swoich danych oraz ich prawienia.
 11. Informacje dotyczące przetwarzania danych w sposób automatyczny zamieszczono w Polityce prywatności.


§ 13 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody hurtowni ogrodniczej Cedrus lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.


§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego

  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym
 6. Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 7. Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Brak nowych produktów na tą chwilę.

Zapewniamy bardzo szeroki asortyment z branży ogrodniczej i okołoogroniczej, a także możliwość sprowadzenia produktów na specjalne zamówienia klientów. Jako dystrybutor, współpracujemy z potentatami na rynku branżowym, dzięki czemu oferowany przez nas towar spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających Kontrahentów. Zaopatrujemy Klientów z branży ogrodniczej, z segmentu hobby i segmentu profi, takich jak:ogrodnictwo, rolnictwo, szkółkarstwo, sadownictwo, warzywnictwo, architektura krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, rekultywacja gruntów, hodowla roślin, produkcja ogrodnicza i zielarska, tereny zieleni i dekoracje roślinne, ochrona roślin i środowiska przyrodniczego, uprawa roli, sztuka ogrodowa, pszczelarstwo, winiarstwo.

hurtownia Cedrus lokalizacja  Sprawdź adres i godziny otwarcia stacjonarnej hurtowni ogrodniczej Cedrus